Akta Koperasi 1993 dan Peraturan-Peraturan / Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dan Peraturan-Peraturan

RM150.00
AKPASKP 502 & 665
In stock
+

AKTA KOPERASI 1993 DAN PERATURAN-PERATURAN (Akta 502)

* Akta Koperasi 1993
* Peraturan-Peraturan Koperasi 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Mengkompaun Kesalahan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010

GARIS PANDUAN:-
* GP1: Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Rizab Statutori di bawah Subseksyen 599(1A) dan Perenggan 57(1)(b)
* GP2: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Dividen oleh Koperasi (Pindaan) 2012
* GP3: Garis Panduan Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi (Pindaan) 2012
* GP4: Garis Panduan Pelantikan dan Fungsi Jawatankuasa Audit Dalaman
* GP5: Garis Panduan Mewajibkan Anggota Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Menghadiri Kursus
* GP6 : Garis Panduan Mengenai Kemudahan Kredit oleh Koperasi
* GP7 : Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam oleh Koperasi
* GP7A : Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat
* GP7B: Garis Panduan Pemberian Ibra’ (Rebat) bagi Pembiayaan Islam berasaskan Jual Beli
* GP8: Garis Panduan Mengenai Perakaunan untuk Geran/Bantuan
* GP9 : Garis Panduan Mengenai Pengambilan Simpanan Khas dan Deposit atau Penerimaan Pinjaman
* GP10 : Garis Panduan Mengenai Skim Pelaburan Khas
* GP12 : Garis Panduan Penubuhan Koperasi
* GP13 : Garis PanduanMengenai Etika Calon Anggota Lembaga Koperasi
* GP14 : Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi
* GP14A: Garis Panduan Pemakaian Seksyen 37 Akta Koperasi 1993 Mengenai Mesyuarat Agung Perwakilan
* GP15 : Garis Panduan Mengenai Skim Pembiayaan Mikro oleh Koperasi
* GP16 : Garis Panduan Pelaburan Wang Koperasi di bawah Seksyen 54 Akta Koperasi 1993
* GP17 : Garis Panduan Membentuk, Mempunyai, Memperoleh atau Menubuhkan Subsidiari
* GP18 : Garis Panduan bagi Membuka Cawangan Koperasi atau Subsidiari Sesuatu Koperasi
* GP19 : Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Likuiditi Pusat
* GP20 : Garis Panduan Mengenai Federasi Koperasi Kredit
* GP21: Garis Panduan Pelikuidasian Koperasi
* GP22: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Honorarium kepada Anggota Lembaga Koperasi
* GP23: Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi
* GP24: Garis Panduan Pelabuan Harta Tak Alih
* GP25: Garis Panduan Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)
* GP26: Garis Panduan Juruaudit yang diberi Kelulusan Mengaudit di bawah Subseksyen 61(1) Akta Koperasi 1993
* GP27: Garis Panduan Tadbir Urus Koperasi
* GP28: Garis Panduan Tadbir Urus Syariah
* GP29: Garis Panduan Pelaksanaan Akaun Deposit Koperasi

AKTA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 2007 DAN PERATURAN-PERATURAN (Akta 665)

* Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
* Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Kumpulan Wang Likuiditi Pusat) 2010
* Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Akaun Deposit Koperasi) 2014

Bahasa Malaysia

Pindaan sehingga April 2021


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW