Akta Koperasi 1993 dan Peraturan-Peraturan / Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dan Peraturan-Peraturan DENGAN Garis Panduan

RM150.00
AKPASKP 502 & 665
In stock
+

AKTA KOPERASI 1993 DAN PERATURAN-PERATURAN (Akta 502)

* Akta Koperasi 1993
* Peraturan-Peraturan Koperasi 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Mengkompaun Kesalahan) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010
* Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010

AKTA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 2007 DAN PERATURAN-PERATURAN (Akta 665)

Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Kumpulan Wang Likuiditi Pusat) 2010 Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Akaun Deposit Koperasi) 2014

GARIS PANDUAN:-
*GP1: Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Rizab Statutori di bawah Subseksyen 599(1A) dan Perenggan 57(1)(b)
*GP2: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Dividen oleh Koperasi (Pindaan) 2012
*GP3: Garis Panduan Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi (Pindaan) 2012
*GP4: Garis Panduan Pelantikan dan Fungsi Jawatankuasa Audit Dalaman
*GP5: Garis Panduan Anggota Lembaga Koperasi Dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Untuk Menghadiri Modul Wajib Pendidikan Dan Latihan
*GP6 : Garis Panduan Mengenai Kemudahan Kredit oleh Koperasi
*GP7 : Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam oleh Koperasi
*GP7A : Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat
*GP7B: Garis Panduan Pemberian Ibra’ (Rebat) bagi Pembiayaan Islam berasaskan Jual Beli
*GP8: Garis Panduan Mengenai Perakaunan untuk Geran/Bantuan
*GP9 : Garis Panduan Mengenai Pengambilan Simpanan Khas dan Deposit atau Penerimaan Pinjaman
*GP10 : Garis Panduan Mengenai Skim Pelaburan Khas
*GP11 : DIBATALKAN
*GP12 : Garis Panduan Berkenaan Dengan Pendaftaran Koperasi
*GP13 : Garis PanduanMengenai Etika Calon Anggota Lembaga Koperasi
*GP14 : Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi
*GP14A : DIBATALKAN
*GP14B: Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Wilayah Atau Mesyaurat Agung Kawasan Koperasi Semasa Penularan Pandemik Covid-19
*GP15 : Garis Panduan Mengenai Skim Pembiayaan Mikro oleh Koperasi
*GP16 : Garis Panduan Pelaburan Wang Koperasi di bawah Seksyen 54 Akta Koperasi 1993
*GP17 : Garis Panduan Membentuk, Mempunyai, Memperoleh atau Menubuhkan Subsidiari
*GP18 : Garis Panduan bagi Membuka Cawangan Koperasi atau Subsidiari Sesuatu Koperasi
*GP19 : Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Likuiditi Pusat
*GP20 : Garis Panduan Mengenai Federasi Koperasi Kredit
*GP20A: Garis Panduan Penubuhan Dan Pengoperasian Federasi
*GP21: Garis Panduan Pelikuidasian Koperasi
*GP22: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Honorarium kepada Anggota Lembaga Koperasi
*GP23: Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi (Pindaan) 2020
*GP24: Garis Panduan Pelabuan Harta Tak Alih
*GP26: Garis Panduan Juruaudit yang diberi Kelulusan Mengaudit di bawah Subseksyen 61(1) Akta Koperasi 1993 (Pindaan 2017)
*GP27: Garis Panduan Tadbir Urus Koperasi
*GP28: Garis Panduan Tadbir Urus Syariah
*GP29: Garis Panduan Pelaksanaan Akaun Deposit Koperasi 

BUTIRAN PINDAAN AKTA KOPERASI 1993 DAN PERATURAN-PERATURAN – Akta 502 

BUTIRAN PINDAAN AKTA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 2007 DAN PERATURAN-PERATURAN 

Bahasa Malaysia

Segala Pindaan sehingga SEPTEMBER 2022

* Diterbit dan Dicetak pada Januari 2023

Tiada pindaan terbaru diantara tarikh buku dicetak dan diterbitkan.

HALAMAN: 946 (Kulit Tebal) 

(BAHASA MALAYSIA)


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW